Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης

Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης (ΜΟΔ) έχει ως κύρια δραστηριότητά του είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, τη διαχείριση έργων και λειτουργιών, τη μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων από το χώρο της χρηματοοικονομικής μηχανικής, τη διοίκηση τεχνο-οικονομικών συστημάτων, και τη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Ποσοστά Εργασίας ΔΜΟΔ ανά Κλάδο Απασχόλησης

Έχει επίσης τα εφόδια ως στέλεχος ή ελεύθερος επαγγελματίας να προετοιμάσει και να προχωρήσει στην επιστημονική λήψη αποφάσεων μετά από εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης (στατιστική θεώρηση) και πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων (δυναμική θεώρηση), λαμβανομένης υπόψη και της οικονομικής διάστασης των εξεταζομένων προβλημάτων.

Ο ΜΟΔ καλύπτει ανάγκες που δημιουργούν οι σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία και την οικονομίαΌλοι οι ΜΟΔ έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τους παρακάτω ακόμη τομείς εξειδίκευσης:

  • Μελέτες κοστολόγησης, σύνταξη και έλεγχο προϋπολογισμών
  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τεχνικο-οικονομικών συστημάτων
  • Ειδικές γνώσεις πληροφορικής (εξειδικευμένος προγραμματισμός Η/Υ, δίκτυα υπολογιστών, βάσεις δεδομένων)
  • Ανάλυση οικονομοτεχνικής εφικτότητας έργων πληροφορικής, εγκατάστασης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογικών εφαρμογών
  • Επιστημονική ανάλυση, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών
  • Γενικές μελέτες οικονομικές, κοινωνικές, οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας και μελέτες βιομηχανιών όπως αυτές αναφέρονται και περιγράφονται στο ΠΔ 541/78 περί μητρώου μελετητών. 

Αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθει για τους ΜΟΔ από το 2005 έως το 2009 σχετικά με την ένταξη τους στην αγορά εργασίας θα βρείτε εδώ.

Γεωγραφική Διασπορά Εργασίας ΔΜΟΔ